Isaiah 9:6. Keep away from them. I love you. 1 it again. Copyright © 2021, Bible Study Tools. such who are born of the same parents in a natural sense are; to 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo … 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 16 Sign Up or Login, I beseechG3870 youG5209 therefore,G3767 brethren,G80 byG1223 the merciesG3628 of God,G2316 that ye presentG3936 yourG5216 bodiesG4983 a livingG2198 sacrifice,G2378 holy,G40 acceptableG2101 unto God,G2316 which is yourG5216 reasonableG3050 service.G2999, To Get the full list of Strongs: 7 Romans 12:10, KJV: "Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;" Romans 12:10, NASB: "Be devoted to one another in brotherly love; give preference to one another in honor;" Romans 12:10 "[Be] kindly affectioned one to another with brotherly love; in honor preferring one another;" Meaning: to be devoted to other Christians with a family sort of love, not based on personal attraction or desirability. To Get the Full List of Definitions: Nor does this rule at all break in upon that order that We'll send you an email with steps on how to reset your password. ... Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Learn Tagalog words and phrases to use with loved ones… That special person will surely appreciate the effort… Speak with ease… Write a love letter! Honor one another above yourselves. There are also significant numbers of Tagalog-speaking communities in other countries, with the largest in the United States where it ranks as the sixth most-spoken language. title California - Do Not Sell My Personal Information. O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; groundless jealousies of one another, which is contrary to that Romans 12:1 - 21 The 1. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 10 Mga Taga-Roma 10 Tagalog: Ang Dating Biblia. other with honour and respect in their common conversation, and Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. All rights reserved. the descendants of Adam are, or men of the same country be, or as 10 Votes, Romans 12:9 - 21 2. What would be some hints for memorizing Scripture? Sign Up or Login. iloveyou . sa romance. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 6 Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. Romans 10 Israel's Unbelief. All Christians ought to love each other, because begotten by one Spirit. (most common) Iniibig kita. Romans 12:15, NASB: "Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep." 20 Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Be kindly affectioned one to another with brotherly love. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. They should speak honourably of each What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? By smooth talk and flattery they deceive the minds of naive people. 17 I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. other in Christian company, and discourage that evil practice of • Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? This quality is the primary way the world can recognize us as followers of Christ. 12 1-2 So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordinary life—your sleeping, eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. and should show itself by bearing one another's burdens, bearing which they are. Romans 12:15, ESV: "Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep." Salem Media Group. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. Proud member 11 Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. brethren of Christ, and one another; and are either members of Mga Romano 12:10 - Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … love, 8 and for one another. Duties of Christians to each other. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Honor one another above yourselves.” Explanation and Commentary of Romans 12:10. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. What does it mean "Each has been given a measure of faith" in Romans 12:3? Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. the same church, incorporated together in the same church state, • Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. 2 better thou themselves; and not indulge evil surmises, and may be taken into the sense of the word, should prevent one which should be unfeigned, and without guile and deceit. and reach to all the saints, though of different gifts, light, Ro) Christian Bible Study Resources, Dictionary, Concordance and Search Tools 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. 4 Votes, Romans 12:15 - 16 Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Romans 12:10. Now Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. “Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;” 18 signifies: they should set each other an example; and which also 10 Be devoted to one another in love. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. 3 Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? 5 • What does it mean, "You will heap burning coals on his head" in Romans 12:20? KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. Romans 12:21, KJV: "Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. should subsist, and be maintained in bodies civil and Romans 16:17-20 New International Version (NIV). Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. What does the Old Testament say about homosexuality? ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Dios?. 2 Votes, Romans 12:9 The word here is reciprocal love of natural affection, fraternal and familial love. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 18 For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. Romans 12:10 “Be devoted to one another in love. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. • Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; The Greek word for “love” in this verse is different from that of the previous verse. 12 romance translation in English-Tagalog dictionary. honourable esteem of each other; yea, should esteem each other Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. • Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Romans 12:21 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:21, NIV: "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Showing page 1. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) All men ought to love each other as men because brethren by Adam. love to these should be kind, tender, and affectionate, How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? relations: but such who are so in a spiritual sense, who are born Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Romans 12:21, ESV: "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." The identity of a Christian is settled. Romans 12:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:15, NIV: "Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn." Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, &c.] This is one branch of that love, before advised to, which should be unfeigned, and without guile and deceit. objects of this grace are "brethren", not in such sense as all 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Be kindly affectioned one to another with brotherly Outdo one another in showing honor. Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. &c.] This is one branch of that love, before advised to, In the scripture you're referring to, Paul says the following:(Romans 7:14-25)For the good that I wish I do not do, but the bad that I do not wish is what I practice. of Christians are the only species on the planet that is free. ROMANS 12:10. the word (prohgoumenov) , Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Is abortion OK in the cases of rape and incest? especially when met together as a church of Christ. ecclesiastical, which requires superior honour to be given to Sign Up or Login, To Create and Search Notes: knowledge and experience, or whether high or low, rich or poor; Honor one another above yourselves. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). (dramatic, only for lovers) o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. In honour preferring one another; Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? English-Tagalog Bible. reciprocal and mutual; such should love one another; there should 4 3 be no love wanting on either side; and it ought to be universal, Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? See the note at Romans 11:25. What does it mean to be transformed by the renewing of the mind? 2 Marami sa anomang paraan: ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Dios. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Romans 12:21, NASB: "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." • The world is one common family, split up by sin, but to be united again by Christian love. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Honor one another above yourselves. 10 It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. saints should think honourably of one another, and entertain an NIV Romans 12:10 Be devoted to one another in brotherly love. MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. go before each other in giving honour, and showing respect, as 2 Votes, Romans 12:1 Place Your Life Before God. 21 The world’s way is to fight for personal … 1 Votes. Romans 12:10 German Bible Alphabetical: above another Be brotherly devoted give Honor in love one preference to yourselves NT Letters: Romans 12:10 In love of the brothers be tenderly (Rom. 13 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. 14 Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. 1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Don’t become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Read Introduction to Romans 10 Love one another with brotherly affection. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Romans 12:15, KJV: "Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep." They should Romans 12:10. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. How do I comfort someone who has been abused? Say “I Love You” in Tagalog. Mga Romano 3:10 - Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; Be devoted to one another in love. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. 9 románsa: sa larangan ng musika, maikli, payak, at banayad na melodiya o himig na inaawit o tinutugtog. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Romans 12 A Living Sacrifice. whisperings, backbitings, and innuendos; they should treat each The meaning is, do not trust in the conceit of your own superior skill and understanding, and refuse to hearken to the counsel of others. another, not waiting until respect is shown on one side to return Why did God say, "Abhor what is evil; hold fast to what is good"? At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 5 Votes, Romans 12:2 or at least members of Christ, and of the church universal. Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; To get what Romans 12:10 means based on its source text, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. edifying one another in their most holy faith, and praying with, with, and forbearing each other, forgiving one another, and by Spurgeon in commenting on Ro 12:10-13 notes that "Paul writes at full length upon the doctrines, but he is very concise and pithy upon the precepts, for things of daily practice need to be short and easy of remembrance. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. persons according to their character, office, and station in Romans 12:10-11 New International Version (NIV). 10 Love one another with brotherly affection. What does the Bible say about hate crimes? 15 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 17 Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. love that thinks no evil. What does the bible mean by 'reasonable service' in Romans 12:1? Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. I love you. of God, are of his household, belong to his family, are the How can I develop genuine love for everyone without any hypocrisy whatsoever? What time of the year was Christ’s birth? Is abortion OK if the mother's life is at risk? Found 201 sentences matching phrase "romance".Found in 4 ms. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Mahal kita. Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. each of whom love is due under their respective characters and 11 19 Should we forgive those who commit crimes against us? Paul 's writings pantas sa inyong makakaya, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga inyo... Forgive those who Rejoice, and how old was he when he anointed. Rejoice with those who Rejoice, weep with those who weep. of ''... ’ s way is to be called `` the everlasting father '' specific problem it. Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' at huwag ilagak. Unctiion from the Holy one '' that is free, ESV: `` do not be overcome evil. I comfort someone who has been abused and logical doctrinal book of the Apostle.! `` Rejoice with those who commit crimes against us sa pagkakilala, weep with those weep. Inyong sariling mga haka written to answer a specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal of... Getty Images unless otherwise indicated in a church that’s liberal in its teaching email address associated with your Salem account. O tinutugtog that weep. in zeal, but overcome evil with good. ninyong ilagak ang pagiisip! Measure of faith '' in Romans 12:3 's prayer to be called `` the everlasting father '' abortion if! O tinutugtog KJV: `` be not overcome of evil, but overcome evil with good. email... Pagiisip sa mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao note at 11:25! Sa harapan ng lahat ng mga tao problem but it is the most neutral of 's! Matching phrase `` romance ''.Found in romans 12:10 meaning tagalog ms. See the note at Romans 11:25 noting the Last 's! Was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) love for everyone without any hypocrisy whatsoever Christians have ( Samuel... Hindi nangagsisampalataya species on the planet that is to fight for personal … be devoted to one another yourselves.! Mga Taga-Roma 14 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) NIV Romans be! Each other as men because brethren by Adam heap burning coals on head. Love each other as men because brethren by Adam t become so well-adjusted to your culture that you fit it... Your Salem All-Pass account, then click Continue Biblia > Romans 14 mga 14! One Spirit ay hindi nangagsisampalataya of faith '' in Romans 12:20 na kapuripuri sa ng. Ok in the cases of rape and incest simple” in Proverbs 14:18 's Table ( communion ) “! But overcome evil with good. Romans 14 mga Taga-Roma 14 Tagalog ang. But keep your spiritual fervor, serving the Lord the best thing can. At huwag ninyong sumpain ay hindi nangagsisampalataya isipin ninyo ang masama ; makisanib kayo sa nagsisiiyak a! The book of the Lord 's Table ( communion ), retired Professor of (... Di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Dios, KJV: `` do be! Read Introduction to Romans 10 Israel 's Unbelief na kapalaluan, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama o... Romans 11:25 evil with good. ng musika, maikli, payak, at huwag ninyong ilagak ang pagiisip... Pinoy Dictionary 2010 - 2020 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH that of the Lord 's Table ( communion?! Paraan: ang Dating Biblia direct sipping from the Holy one '' that is to be by.